REGLEMENT WIM MAK - BMM AWARD 
 

I
a. De Award kan worden toegekend aan een ieder (leden, geassocieerde leden, aspirant leden en niet-leden), die een voordracht heeft gehouden in een bijeenkomst welke is georganiseerd door of in samenwerking met de BMM of een artikel heeft geschreven, dat als zodanig is geplaatst in het BMM-Bulletin.
b. Geen bezwaar bestaat tegen publicatie van het artikel op een zelfde of later tijdstip in een ander vaktijdschrift.
c. De voordracht dan wel het artikel moet gesteld zijn in een van de volgende talen: Nederlands, Frans, Duits, of Engels.

II
a. Het onderwerp van de voordracht dan wel het artikel dient betrekking te hebben op merken en/of tekeningen, of op handelsnaam en auteursrechtelijke zaken voorzover deze verband hebben met merken, modellen en/of tekeningen.
b. Het onderwerp hoeft niet uitsluitend betrekking te hebben op wetgeving, rechtspraak of praktische toepassing daarvan in de Benelux; alles wat van waar ook ter wereld van belang is voor BMM-leden kan zich als onderwerp lenen voorvoordracht of artikel. De bijdrage dient een nieuw (deel-)onderwerp te behandelen of betrekking te hebben op nieuwe of toekomstige ontwikkelingen.
c. Het onderwerp dient bij te dragen tot de verrijking van de vakkennis van alle BMM-leden; het onderwerp of de wijze van behandeling daarvan kan zowel van wetenschappelijk als van niet-wetenschappelijke aard zijn.
d. Het onderwerp dient in het kalenderjaar voorafgaande aan de in het voorjaar te houden Algemene Ledenvergadering wereldkundig te zijn gemaakt. Van voordrachten is de tekst in extenso beschikbaar.

III
a. De Award wordt uitgereikt tijdens de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar.
b. Tijdens deze uitreiking motiveert de jury in het kort haar beslissing.

IV
a. De jury die de onderwerpen selecteert en de winnaar van de Award aanwijst bestaat uit: 

  • 3 ex-voorzitters, waarvan één als voorzitter optreedt
  • 1 lid van het bestuur
  • 1 lid van de wetgevingscommissie
  • 1 lid van de PR-commissie

b. De jury beslist zelfstandig over de winnaar en behoeft ter zake geen verantwoording aan de leden af te leggen.
c. De jury stelt criteria vast voor de beoordeling van de voordrachten en artikelen. Getoetst zal worden wat de beste bijdrage is, gezien:

  • het nut voor de BMM (leden);
  • de bruikbaarheid van de informatie;
  • de helderheid van uitdrukken of formuleren.

d. De jury is niet verplicht jaarlijks een prijswinnaar aan te wijzen, wanneer naar haar oordeel de kwaliteit van de voordachten en artikelen onvoldoende is.

Ingesteld te Brussel tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 april 1988.
De spelregels zijn gepubliceerd in BMM-Bulletin 1988/3.
Het reglement werd gewijzigd op de Algemene Ledenvergadering van 18 november 2011

Tweet ophalen ...
Tweet ophalen ...
Tweet ophalen ...
twitter linkedin